Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Luchtklimaat Service

De vennootschap onder firma Luchtklimaat Service is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56001037 en is gevestigd aan De Velst 2D, 1963 KL te Heemskerk.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
 3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Luchtklimaat Service.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
 7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Luchtklimaat Service aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord op het gebied van installatietechniek, zoals de installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur, ventilatiesystemen en tevens het onderhoud daarvan.
 8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Luchtklimaat Service zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Luchtklimaat Service, elke Overeenkomst tussen Luchtklimaat Service en Opdrachtgever en op elk werk dat door Luchtklimaat Service wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Luchtklimaat Service aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Luchtklimaat Service is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door Luchtklimaat Service gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Luchtklimaat Service is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Luchtklimaat Service het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Luchtklimaat Service gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Luchtklimaat Service niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Luchtklimaat Service het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Luchtklimaat Service zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Luchtklimaat Service niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Luchtklimaat Service heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Luchtklimaat Service, zal Luchtklimaat Service de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Luchtklimaat Service niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Luchtklimaat Service is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Luchtklimaat Service aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. Luchtklimaat Service heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Luchtklimaat Service gegronde reden te weigeren.
 6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Luchtklimaat Service, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Luchtklimaat Service uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Luchtklimaat Service van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Luchtklimaat Service te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Luchtklimaat Service over het gehele werk zou hebben gemaakt.
 3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. Zowel Opdrachtgever als Luchtklimaat Service kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Luchtklimaat Service nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Luchtklimaat Service is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 5. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Luchtklimaat Service gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. Luchtklimaat Service is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Luchtklimaat Service voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6   Annulering van de overeenkomst

 1. Als de Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
  2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Luchtklimaat Service kan bewijzen dat zijn schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
  3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Luchtklimaat Service dit schriftelijk.
 2. Bij de Overeenkomst kan een Consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de Overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van €500. Als de Consument geen e-mailadres van Luchtklimaat Service heeft, kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.
  5. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze verkoopmethode is vastgelegd.
 3. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een Consument de Overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de Consument misleid dan wel agressief benaderd is, ingeval de Consument door Luchtklimaat Service onder onredelijk zware druk is gezet bij het sluiten van de Overeenkomst. De Consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

Artikel 7   Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Luchtklimaat Service is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Luchtklimaat Service Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Luchtklimaat Service de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Luchtklimaat Service gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is Luchtklimaat Service gerechtigd de werkzaamheden te staken.
 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Luchtklimaat Service op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
 2. Indien Opdrachtgever niet aanwezig is op de gemaakte afspraak, dan wel foutieve informatie heeft gegeven aan Luchtklimaat Service of het ventilatiesysteem onbereikbaar is, dient Opdrachtgever voorrijkosten van €45,- euro te betalen.
 3. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Luchtklimaat Service Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Luchtklimaat Service werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 4. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Luchtklimaat Service (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Luchtklimaat Service ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Luchtklimaat Service gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Luchtklimaat Service begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
 6. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Luchtklimaat Service gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Luchtklimaat Service heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Luchtklimaat Service er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.
 7. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Luchtklimaat Service. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Luchtklimaat Service een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 9. Luchtklimaat Service is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
 10. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Luchtklimaat Service bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
 11. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Luchtklimaat Service), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.
 12. De werkbonnen van Luchtklimaat Service is leidend voor de door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Opdrachtgever wordt geacht deze bonnen te ondertekenen voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn met de inhoud van de werkbonnen. Een factuur wordt er plekke door Luchtklimaat Service opgesteld of aan Opdrachtgever toegestuurd per e-mail of post.

Artikel 9   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Luchtklimaat Service zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Luchtklimaat Service meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Luchtklimaat Service is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Luchtklimaat Service, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. Ook indien Luchtklimaat Service, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Luchtklimaat Service gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 10   Uitvoering werkzaamheden

 1. Luchtklimaat Service zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Luchtklimaat Service ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Luchtklimaat Service niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Luchtklimaat Service, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Luchtklimaat Service vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Luchtklimaat Service expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Luchtklimaat Service zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Luchtklimaat Service te vergoeden.
 4. Luchtklimaat Service is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Luchtklimaat Service heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
 6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Luchtklimaat Service. Bovendien is Luchtklimaat Service gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
 7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Luchtklimaat Service gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van Luchtklimaat Service volledig te voldoen.
 8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 9. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door Luchtklimaat Service gewenste wijze aan Luchtklimaat Service ter beschikking worden gesteld;
 10. Luchtklimaat Service op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Luchtklimaat Service gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
 11. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat Luchtklimaat Service geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
 12. Luchtklimaat Service tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
 13. Luchtklimaat Service tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 14. De werklocatie in zodanige staat is dat Luchtklimaat Service ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 15. Luchtklimaat Service op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;
 16. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
 17. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Luchtklimaat Service opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
 18. Op de werklocatie dienen de door Luchtklimaat Service en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Luchtklimaat Service gerekend worden.
 19. In geval van grond, – of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Luchtklimaat Service. Ook dient Opdrachtgever Luchtklimaat Service tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is Luchtklimaat Service gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 20. Luchtklimaat Service vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proef-gravingen gedaan worden.
 21. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Luchtklimaat Service tot het geven van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
 22. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
 23. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
 24. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Luchtklimaat Service gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 25. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Luchtklimaat Service nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Luchtklimaat Service om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 26. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Luchtklimaat Service afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.
 27. Op de dagen dat Luchtklimaat Service haar werkzaamheden uitvoert ten behoeve van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat Luchtklimaat Service de woning kan betreden. Opdrachtgever kan hiertoe een (huis)sleutel aan Luchtklimaat Service in bewaring geven. Luchtklimaat Service verplicht zich er toe de door Opdrachtgever in bewaring gegeven (huis)sleutel zorgvuldig te bewaren en deze enkel en alleen te gebruiken voor het betreden van de werklocatie.
 28. Indien Opdrachtgever een sleutel ter bewaarneming geeft aan Luchtklimaat Service, dient Opdrachtgever hiervoor een nader sleutelcontract te ondertekenen waarin nadere afspraken omtrent het gebruik en het bewaren van de sleutel zijn vastgelegd.

De werkzaamheden bij eenmalig onderhoud aan een mechanisch ventilatiesysteem betreffen:
– Reinigen van de ventilator;
– Reinigen luchtkanalen. Het betreft de luchtkanalen vanaf het ventiel/ de ventielen tot aan de ventilatie-unit en niet de luchtkanalen vanaf de ventilatie-unit naar buiten toe. Wanneer wij het gevoel hebben dat een kabel vast kan komen te zitten (veel weerstand), dan zal dit niet geforceerd worden. Doe je dit wel, dan kan de kabel vast komen te zitten met alle gevolgen van dien;
– Reinigen binnenkant unit voor zover mogelijk;
– Controle drie-standen schakelaar;
– Meetrapport maken;
– Inregelen ventilatiesysteem;
– Controle ventielen.

De werkzaamheden bij eenmalig onderhoud aan een wtw ventilatiesysteem betreffen:
– Reinigen/uitspoelen van de warmtewisselaar;
– Reinigen van de ventilatoren;
– Reinigen toe-en afvoerkanalen. Het betreft de luchtkanalen vanaf het ventiel/ de ventielen tot aan de ventilatie-unit en niet de luchtkanalen vanaf de ventilatie-unit naar buiten toe. Wanneer wij het gevoel hebben dat een kabel vast kan komen te zitten (veel weerstand), dan zal dit niet geforceerd worden. Doe je dit wel, dan kan de kabel vast komen te zitten met alle gevolgen van dien;
– Ontsmetten binnenkant wtw-unit;
– Controle drie-standen schakelaar;
– Controle sensoren;
– Meetrapport maken;
– Controle ventielen;
– Controle bypass;
Het bestellen, betalen en plaatsen van de filters is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de filters elke zes maanden te vervangen.

Om voor een onderhoudsabonnement en/of eenmalig onderhoud in aanmerking te komen gelden de volgende vereisten:
Het ventilatiesysteem mag niet asbesthoudend zijn;
Het ventilatiesysteem moet vrij zijn van bekabeling, draden en/of andere materialen die niet oorspronkelijk bij het ventilatiesysteem horen;
De luchtkanalen van het ventilatiesysteem dienen, vrij te zijn van oneigenlijke apparaten of installaties (bijvoorbeeld een afzuigkap met motor, wasdroger) en de kanalen zijn op geen enkele wijze afgesloten en/of dichtgemaakt.
Bereikbaarheid van het ventilatiesysteem en de ventielen moeten goed en arbo-technisch verantwoord zijn, ter beoordeling van Luchtklimaat Service;

Er mogen geen ontwerp of installatiefouten aanwezig zijn, waardoor het ventilatiesysteem niet goed kan functioneren.
Het ventilatiesysteem mag geen achterstallig onderhoud hebben en dient ten tijde van het sluiten van een onderhoudsabonnement in een goede staat van onderhoud te verkeren, goed te functioneren ter beoordeling van Luchtklimaat Service en te voldoen aan de gestelde eisen in deze Algemene Voorwaarden.
Opdrachtgever garandeert dat het ventilatiesysteem aan de genoemde vereisten voldoet.
Voor een ventilatiesysteem van een fabrikant waarvan onderhoud speciale aandacht, voorzieningen of onderhoudscyclus vraagt dan wel indien een fabrikant daartoe adviseert, dient de Opdrachtgever Luchtklimaat Service hierop te wijzen. In overleg met de Opdrachtgever kan naar aanleiding hiervan een aanpassing op het onderhoudsabonnement met een afwijkend tarief worden vastgesteld.
Luchtklimaat Service kan niet op iedere (pijp)dakventilator service verlenen, de monteur dient onderhoud veilig uit te kunnen voeren.
Luchtklimaat Service behoudt zich het recht voor ventilatiesystemen uit te sluiten en kan weigeren met een Opdrachtgever een onderhoudsabonnement te sluiten, bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen voorradig zijn of deze niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.

Bij het vervangen van een ventilatie-unit geldt:
Wanneer Luchtklimaat Service de oude ventilatie-unit meeneemt, wordt er €5,- verwijderingsbijdrage in rekening gebracht;
Plaatsing van een nieuwe ventilatie-unit kan er toe leiden dat de standaard 3-standen schakelaar niet meer volledig, juist of niet meer werkt. Luchtklimaat Service is niet verantwoordelijk voor het juist functioneren van de 3-standen schakelaar. Hiervoor moet een elektricien worden ingeschakeld. Wanneer Luchtklimaat Service de bedrading dient te wisselen zal hier €15,- voor in rekening gebracht worden.

Artikel 11   (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Luchtklimaat Service of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Luchtklimaat Service recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Luchtklimaat Service schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Luchtklimaat Service bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van Luchtklimaat Service is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Luchtklimaat Service. Het aannemen van zaken van Luchtklimaat Service door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.
 4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Luchtklimaat Service gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 5. Luchtklimaat Service spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Luchtklimaat Service gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 8. Indien Luchtklimaat Service te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
 10. Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Luchtklimaat Service.
 11. Luchtklimaat Service is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 12   Onderhoudsabonnement

 1. De Overeenkomst tot het verrichten van onderhoud door Luchtklimaat Service wordt aangegaan in de vorm van een abonnement.
 2. De Overeenkomst tot het verrichten van Onderhoud door Luchtklimaat Service wordt uitsluitend afgesloten nadat er een eerste onderhoudsbeurt heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat het ventilatiesysteem naar behoren functioneert.
 3. Gedurende de abonnementsperiode verricht Luchtklimaat Service op verzoek van Opdrachtgever de overeengekomen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de mechanische- en gebalanceerde ventilatiesystemen.
 4. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Luchtklimaat Service, waarna Luchtklimaat Service overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Luchtklimaat Service gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 5. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Luchtklimaat Service.
 6. Storingen aan de ventilatie-unit, die ontstaan zijn door van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling, molest of natuurrampen, zijn uitgesloten en vallen niet onder het onderhoudsabonnement.

7.Alle werkzaamheden of onderdelen welke bij aanvang van een abonnement het gevolg zijn van niet uitgevoerd normaal te plegen onderhoud, zijn tevens uitgesloten van kosteloos onderhoud.

 1. Indien de motor door Luchtklimaat Service is schoongemaakt en/of op andere wijze is onderhouden, kan de motor, ten gevolge van het onderhoud, zich anders gaan gedragen, althans anders klinken, of op een andere wijze ronddraaien.
 2. Ingeval van een onderhoudscontract kan Opdrachtgever het hiernavolgende verwachten:

– Voorrijkosten gratis bij storingen aan de ventilatie-unit;
– Arbeidsloon gratis bij storingen aan de ventilatie-unit;
– Eventuele onderdelen dienen apart afgerekend te worden;
– Tweejaarlijks onderhoud aan de ventilatie-unit met uitloop van maximaal drie maanden. Tussen 2 op een volgende onderhoudsbeurten zal een periode liggen van 21 doch ten hoogste 27 maanden;
– Gratis meetrapportage;
– Gratis ventilatietips.

 1. Een onderhoudsabonnement kan alleen afgesloten worden nadat er een eerste onderhoudsbeurt heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat het ventilatiesysteem naar behoren functioneert.

Artikel 13 Looptijd en beëindiging van onderhoudsabonnement

1.Alle onderhoudsabonnementen hebben een minimale looptijd van 2 jaar. Het onderhoudsabonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd.

 1. Opdrachtgever is gerechtigd om na de minimale looptijd van 2 jaar het onderhoudsabonnement maandelijks op te zeggen.
 2. Indien het onderhoudsabonnement voor de minimale looptijd van 2 jaar wordt opgezegd, worden de resterende termijnen van de initiële periode in rekening gebracht. Opdrachtgever is tevens gehouden de administratiekosten ter hoogte van €15 euro aan Luchtklimaat Service te vergoeden.

Artikel 14   Opschorting

 1. Luchtklimaat Service, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 3. Luchtklimaat Service, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
 5. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Luchtklimaat Service kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Luchtklimaat Service gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 6. indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Luchtklimaat Service kan worden gevergd.
 7. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Luchtklimaat Service gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
 8. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Luchtklimaat Service, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Luchtklimaat Service zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15   Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen. Garantie op montage is ten hoogste voor 1 jaar.
 2. Luchtklimaat Service voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Luchtklimaat Service in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 3. De garantie geldt niet, indien het gebrek is ontstaan als gevolg van een onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Luchtklimaat Service, consument of derden wijzigen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 4. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Luchtklimaat Service gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

5 Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Luchtklimaat Service gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Luchtklimaat Service, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.

 1. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Luchtklimaat Service verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 16   Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Luchtklimaat Service gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Luchtklimaat Service de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Luchtklimaat Service op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18   Overmacht

 1. Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Luchtklimaat Service wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Luchtklimaat Service, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Luchtklimaat Service en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Luchtklimaat Service buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van Luchtklimaat Service de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Luchtklimaat Service het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 19   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Luchtklimaat Service leidt tot aansprakelijkheid van Luchtklimaat Service jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Luchtklimaat Service in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Luchtklimaat Service. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
 2. Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Luchtklimaat Service aansprakelijk is (gebleken), dient Luchtklimaat Service in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 4. In geval van maatvoering is Luchtklimaat Service niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
 5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Luchtklimaat Service zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Luchtklimaat Service niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Luchtklimaat Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
 8. Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de reiniging van kanalen, indien deze kanalen uit flexibele slangen bestaan.
 9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Luchtklimaat Service in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 10. Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk voor schade op de werklocatie ten gevolge van verlies of diefstal van de (huis)sleutel.
 11. Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit, in, aan of rond de woning en dergelijke, van waaruit Luchtklimaat Service haar werkzaamheden uitvoert, dan wel voor schade aan zaken of goederen welke zich hier bevinden.
 12. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 13. Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 14. Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het feit dat een servicebeurt, reparatie of behandeling van een klacht niet of nog niet heeft plaatsgevonden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Luchtklimaat Service.
 15. Luchtklimaat Service staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Luchtklimaat Service verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 16. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Luchtklimaat Service, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
 17. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Luchtklimaat Service vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Luchtklimaat Service binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Luchtklimaat Service vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.
 18. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Artikel 20  Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Luchtklimaat Service verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Luchtklimaat Service op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Luchtklimaat Service verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Luchtklimaat Service van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Luchtklimaat Service voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Luchtklimaat Service voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Luchtklimaat Service verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Luchtklimaat Service tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 21   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Luchtklimaat Service of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@luchtklimaatservice.nl met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Luchtklimaat Service de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Luchtklimaat Service zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Luchtklimaat Service en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Luchtklimaat Service kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Luchtklimaat Service en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Privacy statement Luchtklimaat Service

Dit is het privacy statement van de vennootschap onder firma  Luchtklimaat Service, hierna: Luchtklimaat Service. Luchtklimaat Service is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56001037 en is gevestigd aan de De Velst 2D, 1963 KL te Heemskerk In dit document wordt uitgelegd hoe Luchtklimaat Service omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Luchtklimaat Service de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Luchtklimaat Service, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Luchtklimaat Service, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Luchtklimaat Service verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Luchtklimaat Service  verwerkt worden, hebben ten doel om:

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Luchtklimaat Service  worden persoonsgegevens verwerkt. Luchtklimaat Service verwerkt uitsluitend gegevens die Luchtklimaat Service noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Luchtklimaat Service  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://luchtklimaatservice.nl/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Luchtklimaat Service  biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Luchtklimaat Service verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Luchtklimaat Service deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Luchtklimaat Service  kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

Beveiliging van Persoonsgegevens

Luchtklimaat Service neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer website

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Luchtklimaat Service behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Luchtklimaat Service  aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Luchtklimaat Service voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Luchtklimaat Service maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Luchtklimaat Service mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Luchtklimaat Service  gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van Luchtklimaat Service worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Luchtklimaat Service  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@luchtklimaatservice.nl.

 Gebruik Social Media

Luchtklimaat Service maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Luchtklimaat Service u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Luchtklimaat Service .

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Luchtklimaat Service , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Luchtklimaat Service over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Luchtklimaat Service staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Luchtklimaat Service  met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail info@luchtklimaatservice.nl of telefonisch via +31251200035. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Luchtklimaat Service  u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Luchtklimaat Service zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Luchtklimaat Service  kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Link: Zo maakt Google gebruik van persoonsgegevens

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 6 october 2021