Menu

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Luchtklimaat Service om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
Luchtklimaat Service is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt.
Luchtklimaat Service kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Luchtklimaat Service niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Levering
De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Luchtklimaat Service hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
Indien Luchtklimaat Service een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer een fatale termijn.

Garantie
Luchtklimaat Service garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Luchtklimaat Service, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Luchtklimaat Service in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Eigendomsvoorbehoud
Luchtklimaat Service blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan

Uitsluitingen
Storingen aan de ventilatie-unit, die ontstaan zijn door van buiten komend onheil (bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling, molest, natuurrampen) zijn uitgesloten en vallen niet onder de gratis werkzaamheden of gratis onderdelenverstrekking van het afgesloten abonnement.
Verder zijn uitgesloten alle werkzaamheden of onderdelen welke bij aanvang van een abonnement het gevolg zijn van niet uitgevoerd normaal te plegen onderhoud.
In gebieden waar parkeerkosten en/of tolheffingen in rekening gebracht worden zal Luchtklimaat Service deze kosten bij de klant in rekening kunnen brengen.

Aansprakelijkheid
Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het feit dat een servicebeurt, reparatie of behandeling van een klacht niet of nog niet heeft plaatsgevonden.
Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk indien ontstane schade te wijten is aan opzet, grove schuld of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
Luchtklimaat Service is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het kanalen reinigen, indien deze kanalen uit flexibele slangen bestaan.

Betalingen
De abonnementsgelden zijn per vooruitbetaling en per halfjaar verschuldigd. De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari op basis van het indexcijfer van CBS worden aangepast. Prijsaanpassingen zullen worden afgerond. Restitutie van abonnementsgelden wordt niet versterkt. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden en zullen na het eerstvolgende halfjaar of minimum termijn direct ingaan. De minimale contractsperiode bedraagt twee jaar. De voor rekening van de abonnee/opdrachtgever komende loon-, onderdeel- en/of materiaalkosten dienen direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen na gereedkoming van de werkzaamheden of ontvangst van de factuur, te worden betaald. Bij overschrijding van deze termijn zullen alle te maken kosten, zowel gerechtelijke danwel buitengerechtelijke kosten alsmede rentevergoeding ad 1,5% per maand, voor rekening van abonnee/opdrachtgever komen. Garantie op onderdelen wordt door ons verleend volgens de voorwaarden van de fabrikant/leverancier. Wel zullen behandelings-/verzendkosten in rekening gebracht worden. Restitutie van garantie onderdelen volgt dan pas wanneer de fabrikant/leverancier het betreffende onderdeel aan Luchtklimaat Service heeft gecrediteerd.

Incassokosten
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Verplichtingen
Indien Luchtklimaat Service meer dan éénmaal achtereen, zonder bericht van verhindering, op het afgesproken tijdstip niet is verschenen, is Luchtklimaat Service aan de abonnee/opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling, € 25 vergoeding verschuldigd. Luchtklimaat Service kan voorrijkosten in rekening brengen indien een klant niet thuis is na een gemaakte afspraak.